den) CHIKAKAGE

den) CHIKAKAGE [8th Juyo Token]

period End of the Kamakura era / around 1300
shape katana : Shinogi-zukuri, Iorimune, A little curvature, Chu-kissaki
length 68.5cm / 2shaku 2sun 6bu
curvature 1.7cm / 5bu 5rin
basis width 2.85cm / 9bu 4rin
basis thickness 6mm / 2bu
mekugi hole 4, filled in 2
price Sold Out

ji Koitame (wood grain) closely, with jinie, small utsuri
ha Kogunome, komidare, kochoji, nioikuchi a little dim, koashi
boshi Notare and komaru
mounting Shirasaya, double habaki
authorization 8th Juyo-Token (1962), No.468
special mention Showa 26nen (1951) registration = Daimyo toroku
8th Juyo Token = 1 figure Juyo

Kanshoan Japan siteKanshoan Facebook


1506-5 Hirakata Ageo Saitama, Japan  TEL / FAX +81-48-780-3074  info@kanshoan.com