Chikuzen Kanko Minamoto (no) NOBUKUNI Yoshinao saku

   
sword smith NOBUKUNI Yoshinao
period End of Edo period, Keio gannen 5gatsu
(May. 1865)
length 82.6 cm / 2shaku 7sun 2bu 5rin
curvature 1.0 cm / 3bu 3rin
basis width 2.9 cm / 9bu 6rin
basis thickness 0.8cm / 2bu 6rin
certificate Tokubetsu Kicho token / NBTHK
price sold out

shape katana : Shinogi-zukuri, iorimune, long, thick and light curvature.
ji Koitame closely, mixed o-hada, streaming surface.
ha Chu-suguha, konie on the nioi base, tight nioikuchi, niju-ba inside blade.
boshi Straight and komaru.
nakago Ubu, shape : ha-agari kurijiri, mekugi hole 1.
mounting Shu-uzumaki nuri Higo koshirae
special mention Chikuzen NOBUKUNI school.
Shin-shin to.
・82.6 cm, long and light curvature.
・Length, curvature, thickness are good balance
 for Iai.
Saya of a red lacquer eddy pattern.
・Deer skin grip.
・Old polishing but no damage.

Kanshoan Japan siteKanshoan Facebook


1506-5 Hirakata Ageo Saitama, Japan  TEL / FAX +81-48-780-3074  info@kanshoan.com