mumei (Osafune IESUKE)

   
sword smith IESUKE (Bizen-Osafune)
period around 1400, Oei
length 43.6 cm / 1shaku 4sun 3bu
curvature 0.9 cm / 9bu
basis width 2.6 cm / 8bu 5rin
basis thickness 1.9cm / 6bu 3rin
certificate Hozon token / NBTHK
price sold out

shape wakizashi : Shinogi-zukuri, iorimune, middle kissaki, good figure.
ji O-itame with slight stream, mixed black iron, midare utsuri
ha Koshibiraki gunome, Yo, Shimaba, mild midare on monouchi, konie, sunagashi
boshi 1 gunome on fukura komaru
nakago O-suriage, shape : kurijiri, mekugi hole 2.
special mention Oei Bizen, Osafune.
Fukuoka domain - Kuroda family legacy
 products.
Wakizashi koshirae.
・Pure gold double Habaki
Sashikomi-togi.
・Typical Oei bizen hamon.

Kanshoan Japan siteKanshoan Facebook


1506-5 Hirakata Ageo Saitama, Japan  TEL / FAX +81-48-780-3074  info@kanshoan.com