katana, Hitachinokami Minamtono MUNESHIGE

   
sword smith MUNESHIGE, Minamoto
period middle of the Edo period = around Kanei (1670)
length 67.6 cm / 2shaku 2sun 3bu
curvature 1.2 cm / 3bu 9rin
basis width 3.1 cm / 1sun 2rin
top width 2.0 cm / 9bu 9rin
certificate Hozon token / NBTHK
price sold out

shape katana : Shinogi-zukuri, iorimune, wide and a little shorte, slightly sori, chu-kissaki
ji Tight ko-itame
ha Yakidashi 3sun, wide blade width, o-gunome, brightly nioikuchi, and sunagashi
boshi Sugu(straight) and komaru
nakago Ubu, shape : Iriyama, mekugi hole : 1
special mention Settsu = Osaka shinto.
Sukehiro family, Wazamono.
・Complex pattern of nie adding ashi and
 sunagashi
.
Edo-Higo koshirae, metal work in edo era.
・Old polish (Furutogi).

Kanshoan Japan siteKanshoan Facebook


1506-5 Hirakata Ageo Saitama, Japan  TEL / FAX +81-48-780-3074  info@kanshoan.com